LTS 0544 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Vermietungen ausblenden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 20.09.1988 Cs Bordeaux
- AW Cottbus V 7 12.11.1993 Cs Bordeaux
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 703 24.10.2001 BCS X Verkehrsrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Cottbus 01.08.2002 BCS X Verkehrsrot
- Protor S.A., Pyskowice P5 30.09.2021 Protor