LTS 0964 || 1981
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- Raw Cottbus V 6 14.11.1985 Cs Bordeaux
- AW Cottbus V 7 18.02.1994 BCS X Purpurrot
- DB Fahrzeuginstandhaltung - Bereich TI, Cottbus IS 880 31.01.2003 BCS X Verkehrsrot