LTS 0386 || 1975
Fahrzeuggeschichte Bilderupload Ergänzungen senden Revisionsdaten
REVISIONSDATEN
- DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH, Neustrelitz 25.02.1999 WNT Verkehrsrot